• knife set
 • feed

  University ranking

  อันดับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ประจำปีนี้ (2554) เดือนนี้ (ตุลาคม) วันนี้ (17) จัดอันดับตามอัลกอริทึมที่เรียกว่าเพจแรงก์ (PR) 

  กล่าวง่ายๆ ก็คือ ยิ่งตัวเลขเพจแรงก์ยิ่งสูง แสดงว่ามีความนิยมสูง โดยค่าของเพจแรงก์จะอยู่ระว่าง 0-10 ซึ่งอันดับตัวนี้มีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ขึ้นอยู่กับความนิยมของ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยนั้นๆ

  อันดับในที่นี้จะจัดเป็น 5 กลุ่มอันดับ (โดยแต่ละกลุ่มจัดเรียงตามตัวอักษร) ได้ดังนี้

  มหาวิทยาลัยอันดับ 1 ในไทย [PR = 8] มีอยู่ 4 แห่ง
  มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ มหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยเอกชน มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชมงคล สถาบันการศึกษาอื่น
  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
       
  • สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
  มหาวิทยาลัยอันดับ 2 ในไทย [PR = 7] มีอยู่ 23 แห่ง
  มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ มหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยเอกชน มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชมงคล สถาบันการศึกษาอื่น
  • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • มหาวิทยาลัยบูรพา
  • มหาวิทยาลัยมหิดล
  • มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  • มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
  • มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  • มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
  • มหาวิทยาลัยเอเชียน
   
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
   
  มหาวิทยาลัยอันดับ 3 ในไทย [PR = 6] มีอยู่ 65 แห่ง
  มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ มหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยเอกชน มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชมงคล สถาบันการศึกษาอื่น
  • มหาวิทยาลัยทักษิณ
  • มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  • มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
  • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  • มหาวิทยาลัยนครพนม
  • มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
  • มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  • มหาวิทยาลัยเกริก
  • มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
  • มหาวิทยาลัยคริสเตียน
  • มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
  • มหาวิทยาลัยพายัพ
  • มหาวิทยาลัยรังสิต
  • มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
  • มหาวิทยาลัยเวบสเตอร์ (ประเทศไทย)
  • มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  • มหาวิทยาลัยสยาม
  • มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
  • มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
  • มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
  • มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
  • สถาบันอาศรมศิลป์
  • สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  มหาวิทยาลัยอันดับ 4 [PR = 5] มีอยู่ 15 แห่ง
  มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ มหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยเอกชน มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชมงคล สถาบันการศึกษาอื่น
    • มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
    • มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
    • มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
    • มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
    • มหาวิทยาลัยเนชั่น
    • มหาวิทยาลัยปทุมธานี
    • มหาวิทยาลัยภาคกลาง
    • มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
    • มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
    • มหาวิทยาลัยราชธานี
    • มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
    • มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
    • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
    • มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
    • มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
      มหาวิทยาลัยอันดับ 5 [PR = 4] มีอยู่ 7 แห่ง
      มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ มหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยเอกชน มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชมงคล สถาบันการศึกษาอื่น
        • มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
        • มหาวิทยาลัยธนบุรี
        • มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
        • มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก
        • มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
        • มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา
        • มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
          มหาวิทยาลัยอันดับอื่น [PR = 0] มีอยู่ 7 แห่ง โดย PR=0 ไม่มีเว็บไซต์/เว็บล่มขณะเก็บข้อมูล
          มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ มหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยเอกชน มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชมงคล สถาบันการศึกษาอื่น
          • มหาวิทยาลัยพะเยา
           • มหาวิทยาลัยอีสาน
           • มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
           • มหาวิทยาลัยชินวัตร
           • มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
           • มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
           • มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
             มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ คือ มหาวิทยาลัยที่บริหารจัดการเองแยกอิสระจากระบบราชการครับ แต่ยังคงได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล รู้จักกันดีในชื่อ มหาวิทยาลัยที่ออกนอกระบบ big smile

             #3 By manop on 2011-10-18 14:15

             มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ กับ มหาวิทยาลัยของรัฐ
             แตกต่างกัยยังไง แอบงง เล็กๆ

             embarrassed

             #2 By GooTarn on 2011-10-18 11:19

             ไม่เก็ต PR แต่ช่างเถอะ ๓ พระจอมติดอันดับสอง พอใจละ ๕๕๕๕

             #1 By Brandy Frisky on 2011-10-18 00:08